Menü
Yusuf Ziya Keskin
Yusuf Ziya Keskin
Asr-ı Saâdet’ten Günümüze Cihad
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

” Geçmişten günümüze Müslümanlar cihadı nasıl anlamışlar ve cihad hayatlarında ne tür bir rol oynamıştır?”

İslam literatüründe cihadın birçok anlamı olmakla birlikte daha çok “nefisle mücadele”, “İslam’ı tebliğ” ve “düşmanla savaşma”manası ön plana çıkmaktadır. Bu anlamları destekleyen pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’deki bazı ayetlerde cihad, doğrudan savaş anlamında, bir kısmında ise Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yaşama çabasışeklinde özetlenebilecek olan genel anlamıyla geçmektedir. Hadislerde de cihad teşvik edilmiş, cihadın fazileti, kime karşı ve nasıl yapılacağı üzerinde durulmuştur.

Cihadın hukukî bir mahiyet arz etmesi ve birtakım hukukî sonuçlar doğurması sebebiyle İslam hukukçuları “gayrimüslimlerle savaş” şeklindeki özel manasını ön plana çıkararak cihada“Allah yolunda can, mal, dil ve diğer vasıtalarla savaşmak”anlamını vermişlerdir.

Bununla birlikte cihadın sadece savaştan ibaret olduğunu düşünmek ve cihada yalnız savaş anlamını vermek, Kur’ân ve sünnetin ortaya koyduğu cihad anlayışına aykırıdır.

İslam dini savaşa ancak Müslümanların can ve mal güvenliğini sağlamak, hak ve hürriyetlerini korumak, İslam’a ve İslam ülkelerine yönelik saldırıları önlemek amacıyla başvurulacağını hükme bağlamış;İslam âlimleri de bu maksatla yapılan savaşı cihad olarak tanımlamışlardır.

Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine mensup hukukçuların oluşturduğu çoğunluğa göre İslam’da savaş anlamındaki cihadın sebebi, gayrimüslimlerin Müslümanlara savaş açmaları ve tecavüzkâr olmalarıdır. Şâfiîler ise onların kâfir olmalarını başlı başına bir savaş sebebi saymış, Zâhirîlerle bazı Hanbelî ve Mâlikî hukukçular da bu görüşü benimsemişlerdir. Her iki görüşün de Kur’ân ve sünnetten delilleri vardır.

Kur’ân ve sünnetin cihadla ilgili belirlediğihükümleri göz ardı ederek -günümüzdeki bazı Müslümanların yaptığı gibi-cihadı gayrimüslimleri zorla Müslüman yapmanın veya onları öldürmenin meşru bir vasıtası olarak takdim etmek İslam’a yapılan en büyük kötülüktür.

“Mücahid, nefsiyle cihad edendir” (Tirmizî, Fedâilu’l-cihâd, 2) hadisine dayanılarak kulun nefsiyle olan cihadının dış düşmanlara karşı gerçekleştirilen cihada nispetle daha üstün olduğu, zira Allah’ın emirlerine uyma konusunda nefsiyle cihad edemeyen kimsenin düşmanla cihad edemeyeceği belirtilmiştir.

Geçmişte Müslüman topluluklar cihadı, Allah’ın dinini yüceltmek, İslam’ı bütün insanlığa tebliğ etmekve onları İslam’la buluşturmak şeklinde anlamış ve bu uğurda büyük mücadeleler vermişlerdir.

Günümüzdeki cihadın en etkili yolu, cihadı yürütecek kişi ve zümrelerin öncelikle ilim ve imanla donanmaları, bilinçli ve basiretli olmaları, söylemleriyle eylemlerinin uyumlu olması, iyinin canlı temsilcileri durumunda bulunmaları kaçınılmaz bir zarurettir.

Günümüzde cihadın cephe savaşından ekonomi ve kültür mücadelesi alanlarına kaydırılması zarureti doğmuştur.Bununla birlikte savaşa savaşla karşılık vermek de cihadın bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x