Menü
Dosya
İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal yaşam ve sosyal sorumluluk kaçınılmaz olarak bir bilinç gerektirir. Birlikte yaşama bilinci... Bu bilinç ile birlik
Ramazan Kayan
Filistin, tarihi süreç içerisinde birçok defa işgal ve istilâya uğramıştır. Bu işgal ve istilâ hareketlerinin temelinde dini ve ekonomik nedenler hiç
Sezai Balcı
Aylardır Gazze ile yatıp Gazze ile kalkıyoruz. Gazze ile birlikte ağlıyor, birlikte gözyaşı döküyoruz. Gazze ile yüreklerimiz burkuluyor, dilhûn oluyo
Abdullah Yıldız
Ramazan ayının gölgesinin üzerimizde olduğu bu günlerde mukaddes topraklarımızda, Gazze’de ve daha birçok İslâm diyarında akla hayale gelmez acılar ya
Recep Songül
Birinci Dünya Savaşı sona erince galip devletler uzun süredir gündemlerinde olan “Şark Meselesi”ni masaya yatırdılar ve kendi çıkarlarını gözetecek bi
Aydın Ünal
Her alanın bir neden-sonuç ilişiği vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de Rabb’imiz ‘sünnetullah’ kavramını çokça kullanmıştır. İlâhî kanunlar diye çevirdiğimiz sü
Selcan Çakar
7 Ekim’den bu yana nefes almanın bile ağır geldiği sürecin içinde olmak. Gündemi takip etmekte zorlanmak ve acziyet duygusunun en derinlerde hissedild
Şeyma Üzüm
Yahudiler en büyük ata ve en saygıdeğer kişi olarak Hz. İbrâhim'i kabul ederler ve Yahudi tarihini onunla başlatırlar, hatta kendilerini anlatmak için
Mustafa Kıranatlıoğlu
İsrailoğulları tarafından en büyük peygamber kabul edilen Hz. Mûsâ, vefatından önce kavmini toplayarak onlara hitap etmiş, her ne kadar kendi yönetimi
Ömer Faruk Araz
Kur’ân-ı Kerim'de kendilerinden söz edilen toplulukların başında İsrâiloğulları gelmektedir. Kur’ân’da onlardan söz edilirken en çok “Benî İsrâil” (İs
Mustafa Tuncer
Rabb’imiz, Kur’ân-ı Kerîm’de birkaç yerde İsrâiloğulları’nın seçildiğini, o gün yaşayan insanlara üstün kılındığını, çok önemli nimet ve ikramlara muh
Muhammed Emin Yıldırım
Yahudilerin Hicaz bölgesine ne zaman geldikleri ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Yahudilerin Hz. Peygamber (sas) öncesi dönemde Arap
Ömer Sabuncu
Filistin toprakları, coğrafik olarak Şeria Nehri’nin batısında, Lübnan ve Suriye’nin güneyinde Akabe Körfezi’nin kuzeyinde, Mısır’ın kuzey doğusunda b
Musa Biçkioğlu
Abdullah Nâsuh Ulvan, Selâhaddîn’i “Onun omzunda dağların kaldırmayacağı bir Kudüs kaygısı bulunmaktaydı.” sözüyle anlatır. Bu sözün kaynağı, Sulta
Abdulkadir Turan
Yahudilik, Hz. İbrâhim (as) ile başlayan uzun bir geçmişe sahip bir dindir. İbrâhîmî geleneğe bağlı monoteist din ailesi içinde yer alır ve bu ailenin
İsmet Eşmeli
Giriş Bu makalenin amacı İsrail’in kurulmasında çok büyük rolü olan Rothschild Ailesi’ni ve faaliyetlerini tanıtmaktır. Makalenin ilk kısmında Filist
Sezai Balcı
7 Ekim’de “Aksa Tufanı” operasyonuyla başlayan ve günümüze dek devam eden süreç, işgalin ve direnişin boyutlarını görebildiğimiz bir dönemi gözler önü
Ahmet Faruk Asa
Dinler tarihinde şehirler; sadece geniş caddelerden, çarşı ve pazarlardan, basit dar sokaklardan ve sakinlerin yaşadığı binalardan ibaret değildir. Şe
Mustafa Alıcı
Filistin’de yaşanan ve soykırım mesabesine varan katliam ve yıkım bir anda tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çekti. Kabaca 7 Ekim 2023 tarihinden itib
Şinasi Gündüz
Başlangıcından bugüne, tarihin akışını etkileyen pek çok siyasî ve dinî hareket olmuştur, ancak azı, Evanjelik Hristiyanlık, Neoconlar (Yeni Muhafazak
Yusuf İzzettin Okumuş
Yüzyıla yakındır İslâm’ın izzetini korurken ezilen, sürülen, işgale, düzenli aralıklarla katliama uğrayan Filistin halkının ayrımsız bütünlükle Siyoni
Ahmet Mercan
Cihad, İslâmî literatürde “dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslâm’ı t
Ahmet Özel
Harîs el-Eş’arî’nin (ra) rivâyetine göre, Resûlullah (sas) şöyle buyurdu: “Allah, Zekeriya’nın oğlu Yahya’ya beş şeyi yapmasını ve bunları İsrailoğull
Muhammed Emin Yıldırım
7 Ekim’de el-Kassam birlikleri, Filistin’deki daha özelde Gazze’deki ölümcül ambargoyu aşmak ve işgal altındaki 106 yıllık Mescid-i Aksa yaramızı tekr
Hamza Türkmen
Bismillah… Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur. O’na hamd eder, O’nu tesbih ederiz. Allah’ın salât ve selamı şükreden kul ve vazifesin
Maruf Çelik
Tarihe müdahale olarak kabul edilen bütün tarihî hadiselerin/vakaların ortak özelliği, az bir gücün çok büyük bir gücü yenilgiye uğratması, az ama kar
Abdülaziz Tantik
Aslında boykot fıtratımızda var. Hatırlayalım, ta çocukluktan başlar. Bizler anımsamayız belki ama annelerimiz ve etrafımızdaki büyükler inatçı çocukl
Ersin Çelik
Her ne kadar çeşitli yöntemleri, beklenti ve hedefleri olsa da iki kutuplu bu dünyada her kutbun kendi felsefe ve fikri üretiminin etkisi ile hareket
Recep Songül
Mavi Marmara Neden Yola Çıkmıştı? Bizi, Gazze’deki Filistinli çocuklar çağırdı. Kucağında evladı can çekişen anneler çağırdı. Bizi “Bu dünyada vic
Gülden Sönmez
Mukaddes topraklardan yayılan ve Müslümanların çaresizliğini ortaya koyan son durumda gördüğümüz şeyler; bu toprakların kıymetini, evrensel İslâm kiml
Halid el-Üveysi
Dinler insanlık tarihinin gelişiminde etkin bir rol oynamakla birlikte aynı zamanda bu yapı insanlığın sömürülmesinde de önemli bir alanda yer almakta
Ebrar Elveren
İnsanlık tarihinin en olaylı toplumlarından biri İsrailoğulları olsa gerek. Kur’ân-ı Kerim’de de sıkça atıf yapılan ve ilişki kurulmasına dair uyarıda
Abdülhamit Güler
Bilge kadim dimdik vakur üzgün ve düşünceli bir insan gibidir Kudüs yüzyıllardır.  Zaten hep düşünceli son elli yıldır. Ne ona saygı duyanlar teselli
Mikail Çolak
Kelime kökü “Siyon” sözcüğüne dayanan Siyonizm, bir kavram olarak en geniş anlamı ile Yahudi halkının “tarihî yurtlarına dönüşü” anlamında kullanılmak
Mehmet Ferhat Ünalan
Kan ve ter içindeyim. Mavi ve kayaçlı bir labirentin kıvrımlarında oradan oraya koşturuyorum. Hangi köşeyi dönsem karşımda kirpiklerinden kan damlayan
Rumeysa Döğer
61’de (680) Medine’de doğdu. Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer’in torunu Ümmü Âsım’dır. Emevi Ailesinden olduğu için saraylarda
Kevser Özdağ
Her birimizin, içinde yaşadığımız toplumun görünür görünmez dehlizleri ve yaşadığımız bu hayatın içinde akış - gidiş var. Canlı, hayat dolu bir ruh...
Mehmet Kaman
Resûlullah Efendimiz’in (sas) Mekke-i Mükerreme'de başlayıp Medine-i Münevvere’de devam etmiş bulunan yirmi üç yıllık peygamberlik hayâtının yirmi yıl
Mustafa Fayda
Sahâbe ve Önemi Yaygın tarifiyle Hz. Peygamber’i (sas) mümin olarak gören ve onunla birlikte bulunan kişiye “sahâbî” denilmektedir. Bu kelimenin ço
Mefail Hızlı
“Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur.” (Aliya İzzetbegoviç)             Hayat, ancak beden ve
Muhammed Emin Yıldırım
Şemâilü’n-Nebî, “Hz. Peygamber’in (sas) fizikî özelliklerini ve ahlâkî güzelliklerini ifade eden bir terim” dir. Bu tür eserlerde “Allah Resûlü’nün dı
Hüseyin Algül
Penceremden dışarı bakıyorum ne masmavi deniz var önümde ne de yeşilin binbir tonuyla boyanmış huzurlu bir manzara. Gözüm görmek isterken güzeli, kula
Fatma Sümeyye Yemiş
Önünde kıvrıla kıvrıla uzanıp giden çöl boyunca adımlarını kısa ama hızlı atarak yürüyordu derviş. Yokluk ehliydi, varlığa doğru gidiyordu. Varlığı he
Esra Nur Oylum
Hayat kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de “Tüm insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı topluluk”[1] olarak tarif edilen biz Müslümanlar, aynı âyette bildir
Kubilay Aşkın Durdağ
Gerçekliğin kilit taşı insandır. Anlayışı, pratiği arkaya bıraktığı tecrübenin niteliği ile insan akışın öznesi durumundadır. İnsanın topluma sunduğu
Ahmet Mercan
Bir örnekliğin oluşumu belirli bir tecrübî birikimin varlık sahasına çıkması ile öne çıkabilecek bir olgudur. Örneklik, bir sosyal ve bireysel değişim
Abdülaziz Tantik
Yaratılan her bir canlı varlığın kendi yapısına ve şartlarına göre bir eğitilme, yetişme ve olgunlaşma süreci vardır. Bir kuşun, bir kuzunun, bir karı
Ömer Çelik
İSTİŞARE Hz. Ömer’in icraatının temelinde istişare bulunmaktadır. Halîfe bu konuda Hz. Peygamber (sav) ile selefi Hz. Ebû Bekir’in yolunu takip etm
Adem Apak
İnsan, akıllı bir varlık olmakla birlikte doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte pek çok konuda desteğe ve rehberliğe muhtaçtır. Eğitim, iyi bir insan
Yusuf Ziya Keskin
Sezai Karakoç, bir bütünlük içinde kendi düşünce sistemini kurmuş tarihimizdeki ender şahsiyetlerden biridir. Medeniyetten yenilenmeye, tarihi sosyolo
Temel Hazıroğlu
Page 1 of 11
1 2 3 11
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up