Menü
Yusuf Ziya Keskin
Yusuf Ziya Keskin
Hz. Peygamber’in ﷺ Getirdiği Mesaj ve Pratiklerinde Adâletin Yeri Nedir ve Yansımaları Nelerdir?
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Adâlet, İslâm’ın önemli ilkelerinden biri olup “herkese kendi hakkı olanı vermek, davranış ve hükümde doğru olmak, hakkı gözetmek, eşit olmak, eşit kılmak” gibi manalara gelen bir kavramdır. Adâlet kayıtsız şartsız eşitlik değil, her hak sahibine hakkını vermektir.
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de hem Peygamber’e hem de müminlere adâletle hükmetmelerini emretmiş [Mâide, 5/42; Nisâ, 4/58], hatta kin duyulan bir topluma dahi adâletle muamele edilmesi gerektiğini bildirmiştir [Mâide, 5/8]. Allah Resûlü (sas) de hayatı boyunca adâleti hâkim kılmak için mücadele etmiş ve adâletin en güzel örneklerini sunmuştur.
Hz. Peygamber, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde olacak yedi sınıf insandan bahsederken en başta adâletli davranan idarecileri saymış [Buhârî, Ezân, 36], adil devlet başkanlarından ve yöneticilerinden övgüyle bahsetmiş, ailesine ve emri altındakilere adâletle muamele edenlere Allah tarafından kıyamet gününde büyük mükâfatlar verileceğini bildirmiştir [Müslim, İmâre, 18]. Allah Resûlü âdil yöneticiyi övüp ona müjdeler verirken, zalim yöneticiyi ise yermiş ve onu Allah’ın kendilerine öfke duyduğu dört kişi arasında saymıştır [Nesâî, Zekât, 77].
Allah Resûlü (sas) adâleti uygularken din, ırk, soy veya toplumsal statü farkı gözetmemiş, adâleti temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasının teminatı olarak görmüştür.
Adâlet güçlü olanın gücünü sınırlayan, güçsüz olanın da hakkını teslim eden bir kurumdur. Adâlet mülkün/devletin ve huzurun temeli, zulüm ise huzursuzluk ve anarşinin kaynağıdır.
Hukukta eşitlik olmadığı takdirde insanların adâlete olan güveninin sarsılacağını ve zulme kapı aralanacağını bilen Sevgili Peygamberimiz, özellikle cezaların uygulanmasında iltimasa, adam kayırmaya veya yakınları gözetmeye asla müsaade etmemiş, ister yakın ister uzak olsun, hukukun herkese eşit şekilde uygulanacağını bildirmiştir.
Nitekim Mahzûmoğulları kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının affedilmesi için Kureyşlilerin talebi üzerine aracılık yapmak üzere gelen Üsâme b. Zeyd’e:
“Sen, Allah’ın koyduğu cezalardan birinin affı için aracılık mı ediyorsun?” diyerek kızmış ve sonrasında halka hitap ederek şöyle buyurmuştur:
“Sizden öncekilerin helâk olmalarının sebebi şuydu: Onlardan soylu bir kimse hırsızlık yaparsa onu cezalandırmazlar, zayıf bir kimse hırsızlık yaptığında ise ona ceza uygularlardı. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapmış olsaydı mutlaka onun da elini keserdim.”[Tirmizî, Hudûd, 6. Ayrıca bkz., Buhârî, Hudûd, 11-12]. Buna göre hiç kimse -Peygamberin kızı dahi olsa- hukuk önünde ayrıcalıklı değildir ve hukuk herkese eşit şekilde uygulanacaktır.
Her hak sahibine hakkının verilmesini isteyen [Buhârî, Savm, 51] ve bütün insanları tarağın dişleri gibi eşit kabul eden Sevgili Peygamberimiz [Kudâî, Müsnedü’ş-şihâb, I, 145], hayatın her alanında; aile hayatında, insanlar arası münasebetlerde, mahkemede, şahitlikte, görevlendirmede, evlatlara olan muamelede adâlet ilkesine göre davranılmasını öğütlemiş, her türlü ayrımcılığı ise yasaklamıştır.
Toplumsal düzenin tesisinde adâleti temel olarak gören Allah Resûlü (sas), fethedilen bölgelere valilerini gönderirken onları öncelikle adâlet konusunda uyarmış, adâlet duygusunda zafiyet meydana getirebilecek konularda dikkatli olmalarını istemiştir.
Sonuç olarak adâlet kişinin hem kendine hem de toplumun bütün bireylerine karşı her zaman ve her şart altında gözetmek durumunda olduğu yüce bir erdemdir. Toplumun huzuru adâlette, eşitlikte ve haklara saygıda; huzursuzluğu ise zulümde, ayrımcılıkta ve hakların çiğnenmesindedir.
Ejder OKUMUŞ

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x