Menü
Dosya
İnsanlığın en kadim sorunu ya da erdemi ‘güven’ olsa gerek. Habil ile Kabil’den beri insanın insanla derdi, güvenebilmek üzerine. Yine insanoğlunun en
Abdülhamit Güler
Sosyal değişme, Sosyolojinin en önemli ve zor açıklanan konularından biridir. Ibn Haldun, sosyolojik açıklamalarını sosyal değişme faktörü çerçevesind
Sami Şener
Hz. Muhammed’in (sas) peygamberliğinin beşinci yılında, Mekkeli putperestlerin işkencelerine dayanamayan bazı Müslümanlar Habeşistan’a göç etmişlerdi.
Osman Çetin
İnsan, şiir sayesinde kendi varoluşu ile yüzleşmekte, tarihe ve çağa tanıklık etmektedir. Şairin bakışında, şiirin öznelerinin bakışlarında bir dünya
Mustafa Yürekli
Dinler tarihine göre geleneklerin örnek model olarak sunduğu iman veya inanç kalıpları veya figürleri, öncelikle tecrübe ve ritüel odaklı aslında davr
Mustafa Alıcı
İlk insandan beri insanoğlu kendi soyundan kimselere karşı fıtratının gereği olarak her zaman saygı ve sevgi duyar, hürmet eder. Zaman zaman bu saygın
Mikail Çolak
6 Şubat sabahı ülkemiz bir felakete uyandı. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve verdiği hasarlarla bilim adamlarını bile şaşırtan bu felaket so
Tülay Gökçimen
Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem oldu. Bu depremlerde elli bini aşkın can kaybı yaşandı ve
Temel Hazıroğlu
İbn Haldun, “Coğrafya kaderimiz” derken, belki de doğrudan depremi kastetmemişti. Nasıl ki Freud, “Kadavramız kaderimiz” derken depremi kastetmediği g
Süleyman Doğan
Bir meseleye bakışınız/yaklaşımınız, o meseleye dair kabullerle şekil alır ve elbette sonrasındaki bütün yorumlar ve sonuçlar da buradan doğar. Kavram
Abdülhamit Güler
“Canı sağ olsun.” ne güzel duaymış, canların sağ olmadığı bir şehri tanıyınca anladım. Bu şehre bir hal olmuş. Meydanına ağır bir güvensizlik bağdaş k
Rumeysa Döğer
İslam inancına göre kaza ve kadere iman etmek altı iman esasından birisidir. Kur’an-ı Kerim’de kaderle ilgili geçen âyetlerde ‘kader’ kelimesi; takdir
Ramazan Altıntaş
Dini geleneklerin kutsal yazılarında zikredilen doğal afetler (özellikle tufan, salgın hastalıklar, yıkıcı depremler), ana hatlarıyla insanın inşa etm
Mustafa Alıcı
Dünya kevn ü fesat alemidir. Bir tarafta oluşlar olduğu gibi, diğer tarafta da yok oluşlar devam etmektedir. Yaratılan bütün varlıklar bir ecelle sını
Ömer Çelik
İnsanlar, olaylar ve nesneler karşısında kalan insanın ilk yaptığı işlerden birisi bunları anlamaya çalışmak olacaktır. Kendisini kuşatan evren karşıs
Mustafa Tekin
Öncelikle bilelim ki her şey ama her şey Allah’ın (cc) bir âyeti olduğu gibi depremlerde Allah’ın birer âyetidir. Üzerinde yaşadığımız bu yer kürenin
Muhammed Emin Yıldırım
Musibetler Karşısında Mümin Tavrı İnsanoğlunun doğayla iç içe yaşama girişimleri asırlar boyunca süregelen bir durumdur. İnsanlık çoğu zaman doğayl
Deprem ve sel gibi doğal afetler insanlık tarihi boyunca ürkütücü veya acı dolu zamanları ifade etmiştir. Var olan tüm yaratıklarla birlikte aczin pay
Doğa Esmanur Demirkuş
Özelde afetler konusunda ama genelde bütün meselelerde kapsamlı bir bakış açısı elde edebilmek için her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir hu
Mücahit Yüksel
Zatıyla kaim, “esmâ” ve “şuunatıyla” maruf olan Allah, yoktan var ettiği muazzam kâinatı, bazı yasalarla onun yaşanır varlığını devam ettirerek kullar
Cuma Karan
6 Şubat tarihinde büyük depremlerle sarsıldık. Kahramanmaraş merkezli depremler asrın felaketi olarak nitelendi. Bu nitelemeyi belirleyen etkenlerin b
Ahmet Mercan
Kader mevzuu üzerinde tartışmanın olduğu bir zemini işaret eder. Tartışmanın en önemli nedenleri ise kalkış noktasının farklılığından neşet etmesidir.
Abdülaziz Tantik
Bu soruya çoğumuz hemen olmaz diye cevap veririz. Ancak peygambersiz din olur mu sorusuna bir de şöyle cevap verebiliriz: Olur ama o din Allah’ın gönd
Muhammed Emin Yıldırım
“Ontolojik Statüsü İtibariyle Sünnet ve Din” başlığını taşıyan bu metin, ontolojik statüsü gereği insan varoluşunu Hak ve Hakikatle buluşturma iddiası
Kasım Küçükalp
İnsanın kendi başına bir yol gösterici olmadan doğru, güzel ve adalet üzere yaşamayı başaramadığı tarih boyunca bilinen bir vakadır. İnsan aklının öne
Abdülaziz Tantik
Nübüvvet, en genel manasıyla Allah ile insanlar arasındaki elçilik görevini ifade eden bir kavram olup inancın temel esaslarından birini oluşturmaktad
Fadıl Ayğan
1. Kanun Koyucu, Bilge, Önder, Uyarıcı ve Şifacı Kimlikleriyle İnsanlık Tarihi Boyunca İlahi/Metafizik Haber Getirici İnsanlar Günümüzde Batı dilleri
Mustafa Alıcı
Dünya ölçeğinde ve tarihsel süreçte beşerî ya da ilahî tüm dinlere bakıldığında, itikat, ibadet ve bunların dünyaya karşı tavır alışlarını ifade eden
Mustafa Tekin
Câhiliye terimi, Arapların İslâm’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslâmî dönem inanç ve davranışlarından ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu
Muhammed Çetkin
Modern dönemde İslâm içerden ve dışardan farklı tahrik ve tahriflere maruz kalmıştır. İki yönlü bu taarruzun/yaklaşımın kökenleri, Hz. Peygamber (sas)
Ahmet Mercan
Yüce Rabbimiz, şerefli bir konumda yarattığı insanı, sınav için dünyaya gönderirken onu başıboş bırakmamış, onun dünyadaki yol haritasını da çizip ona
Ali Akpınar
Cenâb-ı Hak ilk insanla birlikte, insanlığa doğru yolu göstermek için akıl, doğruluk, güvenilirlik, temizlik, ileri görüşlülük ve cesaretlilik gibi üs
Ramazan Altıntaş
Gerek Hz. Peygamber (sas) hayatta iken gerekse de onun ahirete intikalinin hemen arkasından genel bir isimlendirmeye ile “yalancı peygamber (peygamber
Ömer Ali Yıldırım
Medeniyet Medeniyet, şehir anlamına gelen medine’ye mensubiyeti ifade eden medenî kelimesinden türemiştir. Medenî şehirli anlamında olup şehrin içi
Cağfer Karadaş
İslâm’ın fetihler yoluyla Arap yarımadası dışına çıkmasıyla birlikte başlayan İslâm karşıtı polemiklerin odağında Hz. Peygamber (sas) yer almıştır. Bi
Fatma Kızıl
Peygamberler, beşer-üstü değil fakat beşerin üstünüdürler. Onları beşerin en seçkin, en üstün şahsiyetleri hâline getiren vasıfları, her Müslümanın pe
Melikşah Sezen
Hz. Peygamber’e (sas) salavât getirmek, kültürel olarak Müslüman gelenekte yaygın bir dinî ritüeldir. Kur’ân’da teşvik edilen ve sünnette desteklenen
Bayram Çınar
İman esaslarından biri de peygamberlerin varlığına ve Allah tarafından gönderildiklerine inanmaktır. Peygamberler, Allah’tan vahiy yolu ile aldıkları
Haydar Yıldırım
Peygamberlerin hayatının ya da yaşadıkları bazı olayların filme alınması konusu sinema tarihinin en çetrefilli ve çeşitli başlıklarından biri olabilir
Abdülhamit Güler
Peygamber, Allah’ın vahiy yoluyla öğrettiği bilgileri ve emirleri insanlara ulaştıran elçi anlamına gelir. Nübüvvet makamı da Râgıb el-İsfehânî’nin ta
Semiha Bulut
Bilgi akışının ve erişiminin önü alınamaz derecede hızlandığı günümüz dünyasında insanlar, faydalı gibi görünen bu akış içerisinde adeta hız tutkunu g
Doğa Esmanur Demirkuş
Oryantalizm her dönemde tartışılmış bir alandır. Bazı kimseler bu alanı tümüyle reddederken bazı kimseler de bu alanın gerekliliğine vurgu yapmıştır.
Göç, varlığa gelmenin, doğal ve zorunlu hali itibarı ile bir kopuşu, bir ayrılığı ve yeni bir duruma yönelik serüveni ima eder. Göç hem bir olgunlaşma
Abdülaziz Tantik
İnsan kendisini yeryüzünde buldu. Onun hikayesi burada başlıyor. İster dinsel bir referansa başvuralım isterse dinî olmayan argümanlara dayanalım; son
Mustafa Tekin
Göç, neredeyse her zaman din olgusunu ve her yerdeki dindarı derinden etkileyen bir kelimedir. Bilhassa dindarlar, toplumsal dönüşümler yaşatacak şeki
Mustafa Alıcı
Coğrafi bir olgu olarak göç insanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka bir yere yerleşmesini ifade eder. Sosyolojik açıdan göçün sebepleri iki teme
Emine Sekme
I.İğreti Genelleme Göç insanlık tarihiyle devrede olan ve zaman içinde farklı biçimlere evrilen bir olgu. İnsan tabiatından ayrı düşünemeyeceğimiz
Ahmet Mercan
“Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle derler: ‘Ne durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz
Muhammed Emin Yıldırım
Hicret ifadesi Hz. Peygamber’in (sas) Mekke’den Medine’ye olan yolculuğunu tanımlayan neredeyse hususi bir kavramdır. Sonraları verasetü’l-enbiya kabu
Nurettin Gemici
Asr-ı Saâdet Toplumunun Mimarları Olan Muhâcirler ve Ensar Medine’ye hicretten sonra yapıp ettikleriyle huzurlu bir toplumun harcını oluşturan muhâ
Hüseyin Algül
Page 2 of 11
1 2 3 4 11
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up